Yamaha P-45B

Компактное  цифровое фортепиано

Компактное  цифровое фортепиано